Dealer Panel
Dealer Panel
Konfigurator
Konfigurator
Youtube
Youtube
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Podstawowe zasady współpracy

Szanowny Kliencie, dziękujemy za złożone zamówienie!

 

Informujemy, iż dla przejrzystości oraz partnerskości współpracy realizacja zamówienia odbywać się będzie w oparciu o poniższe zasady:

 

 1. 1. Bieg terminu realizacji zamówienia przez EKO-OKNA S.A. rozpoczyna się po wpłacie od 30% do 50% zaliczki na poczet zamówienia w zależności od wartości zamówienia:

 

- do kwoty 10 000 euro zaliczka w wysokości 30%

- powyżej   10 000 euro zaliczka w wysokości 50%

 

EKO-OKNA S.A. może wyznaczyć inny poziom zaliczki niezależnie od wskazanych wyżej kwot, co będzie uprzednio uzgodnione i  potwierdzone z Kupującym.

 

 1. 2. Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna i przepada na rzecz EKO-OKNA S.A. w przypadku rezygnacji Kupującego z zamówienia lub w przypadku braku możliwości wydania towaru z powodu braku zapłaty pozostałej części ceny przed dostawą towaru. Jeżeli realizacja zamówienia odbywa się – za wyraźną zgodą EKO-OKNA S.A. bez wpłaconej zaliczki – w przypadku odstąpienia przez Kupującego od zamówienia od chwili potwierdzenia zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz EKO-OKNA S.A. równowartości swojego zamówienia tytułem pokrycia tak wywołanej szkody.

 

 1. 3. Prawo własności dostarczonego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

 

 1. 4. Przed wysyłką towaru klient zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części ceny sprzedaży. EKO-OKNA S.A. wysyła towar Kupującemu tylko po zaksięgowaniu całości ceny zamówienia na swoim rachunku. Najpóźniej w dniu dostawy pozostała wartość ceny musi  zostać zaksięgowana na rachunku Sprzedawcy.

 

 1. 5. W indywidualnych przypadkach, wymagających uprzedniego pisemnego uzgodnienia z EKO-OKNA S.A., towar będzie wysłany bez uiszczenia całości ceny, z tym iż Kupujący  zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty do czasu dostawy towaru na miejsce rozładunku.

 

 1. 6. Jeśli w przypadku opisanym w punkcie 5 wpłata nie wpłynie do czasu dostawy towaru na miejsce rozładunku towar zostanie rozładowany tylko wtedy, gdy Kupujący na miejscu rozładunku zapłaci kartą płatniczą lub gotówką przed dokonaniem rozładunku.

 

 1. 7. EKO-OKNA S.A. nie uznają za wystarczające dla potwierdzenia dokonanej zapłaty przedstawienia dokumentu potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej lub papierowej. W przypadku płatności przelewem bankowym za zapłatę uznaje się wpływ środków na rachunek EKO-OKNA S.A.

 

 1. 8. Kupujący  zobowiązany jest ponieść koszty przestoju ciężarówki spowodowane oczekiwaniem przez EKO-OKNA S.A. na wpływ zapłaty za towar. Kupujący  zobowiązuje się ponieść koszty powrotu towaru do EKO-OKNA S.A. w przypadku jego nierozładowania spowodowanego brakiem zapłaty całości ceny.

 

 1. 9. Opisane w punktach 4-7 zasady nie dotyczą Kupujących  posiadających przyznany przez EKO-OKNA S.A. limit kredytowy.

 

 1. 10. Opisane w punktach 1-7 zasady będą indywidualnie modyfikowane przez EKO-OKNA S.A. w stosunku  Kupujących, którzy nie wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań wobec EKO-OKNA S.A.

 

 1. 11. Wszelkie braki ilościowe oraz widoczne wady fizyczne rzeczy winny być zgłoszone przez Kupującego  w chwili ich odebrania w siedzibie Sprzedającego lub, w przypadku ich dowozu, w miejscu wskazanym w zamówieniu, oraz zaznaczone przez Kupującego w osobnym protokole. Jeżeli umowa jest wykonywana przy udziale przewoźnika jest on uprawniony do uczestnictwa w sporządzaniu protokołu.

 

 1. 12. Ubytek, uszkodzenie i inne wady niedające się zauważyć w chwili odbioru towaru (wady ukryte), winny być zgłoszone Sprzedającemu nie później niż w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Kupujący jest obowiązany do zbadania dostarczonych towarów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ich wydania. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Kupujący obowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dane żądane przez Sprzedawcę wraz z przedstawieniem sporządzonych fotografii.

 

 1. 13. Zgłoszenie uszkodzeń towaru lub jego niezgodności z zamówieniem po wskazanym w pkt 11. terminie nie będzie uwzględniane chyba, że zachodzą szczególnie uzasadnione przesłanki wykazane przez Kupującego.

 

 1. 14. Wszelkie inne wady towaru ujawnione w drodze normalnej eksploatacji mogą być zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji jakość. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane poprzez formularz reklamacyjny znajdującego się pod linkiem FORMULARZ REKLAMACYJNY. Kupujący akceptuje fakt, iż  rozpoznanie reklamacji będzie się odbywało w oparciu o zasady regulaminu zasadności reklamacji znajdujący się pod adresem REGULAMIN ZASADNOŚCI REKLAMACJI

 

 1. 15. Wykonanie postanowień gwarancyjnych oraz odpowiedzialność za jakiekolwiek wady przedmiotu umowy sprzedaży następuje dopiero po uregulowaniu przez Kupującego pełnej kwoty wskazanej na fakturze VAT (pkt. 4.1.) na rzecz EKO-OKNA S.A.

 

 1. 16. W przypadku nieodebrania prawidłowo dostarczonego towaru w miejscu dostawy lub  w przypadku nie wydania towaru przez kierowcę z powodu braku zapłaty, towar zostanie przewieziony do siedziby EKO-OKNA S.A. Za ponowny transport towaru Kupujący  zostanie obciążony opłatą transportową uzależnioną od odległości do miejsca dostawy, jednak nie mniejszą niż 150 euro. Prócz tego za każde nieodebrane lub nie wydane okno, lub inny element stolarki, z powodu braku zapłaty Kupujący  zostanie obciążony opłatą 25 euro za tydzień przechowywania okna.

 

Podpisując niniejsze zamówienie akceptujemy opisane powyżej podstawowe zasady współpracy oraz "REGULAMIN ZASADNOŚCI REKLAMACJI" i  "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)".

 

 

 

 

 

 

 

Nasza strona używa znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Czy zgadzasz się na zapisywanie plików COOKIE na swoim komputerze?

Zgadzam się Nie zgadzam się