Dealer Panel
Dealer Panel
Konfigurator
Konfigurator
Youtube
Youtube
LinkedIn
LinkedIn
Facebook

Ogólne Warunki Handlowe

obowiązujące od dnia 01.02.2021 r.

 

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw wyrobów oferowanych przez EKO-OKNA S.A. zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM dla KUPUJĄCEGO. Przez KUPUJĄCEGO w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków handlowych (zwanych dalej w skrócie „OWH”) rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę).

2. Niniejsze OWH są integralną częścią każdej oferty oraz zamówienia a podjęcie współpracy w zakresie dostaw stanowi równocześnie akceptację niniejszych warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy o współpracy handlowej.

3. Porozumienia zawarte uzupełniająco lub odmiennie do postanowień OWH mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH, jeżeli wprost zostały zawarte pomiędzy Stronami na piśmie.

4. Niniejsze OWH są opublikowane na stronie SPRZEDAJĄCEGO pod adresem www.ekookna.pl i stanowić będą doręczenie ich treści KUPUJĄCEMU.

 

 1. II. OFERTY, WZORCE I CENY

 

1. Składane przez SPRZEDAJĄCEGO propozycje sprzedaży (włączając w to propozycje nazwane „ofertą”) nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży - w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia zamówienia przez potencjalnego KUPUJĄCEGO. Do czasu złożenia zamówienia oferta SPRZEDAJĄCEGO jest ofertą szacunkową.

2. Wszystkie oferty i cenniki nie są wiążące. Kalkulacja dokonana jest w oparciu o obowiązującą w dniu dostawy cenę. Zapewnienie niezmienności cen wymaga specjalnego pisemnego potwierdzenia. Ceny towarów wskazane przez SPRZEDAJĄCEGO są cenami netto oraz zawierają cenę opakowania potrzebnego do prawidłowej dostawy.

3. Próbki i wzory należy traktować jako materiały poglądowe w odniesieniu do jakości i kolorów. Pewne różnice, które są typowe dla naturalnych materiałów nie są podstawą do reklamacji.

4. Oferta stanowi relację pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Wszystkie jej szczegóły są poufne i przeznaczone tylko dla stron zainteresowanych. Obie strony zobowiązują się zachować jakiekolwiek jej szczegóły tylko do swojego użytku. Nadużycie lub dalsze nieautoryzowane przekazywanie, które będzie działało na niekorzyść drugiej strony będzie rozstrzygane w myśl odpowiednich przepisów prawa.

 

 1. III. ZAMÓWIENIA

 

1. Za prawidłowość sporządzenia zamówienia pod względem formalnym i finansowym odpowiada KUPUJĄCY.

2. KUPUJĄCY składa zamówienia na towary SPRZEDAJĄCEGO przy wykorzystaniu nazewnictwa i systemu kodyfikacji stosowanego przez SPRZEDAJĄCEGO. Składanie zamówień przez KUPUJĄCY do SPRZEDAJĄCEGO może następować w formie pisemnej, faksem lub elektronicznej za pośrednictwem maila lub poprzez program komputerowy służący do wyceny produktów SPRZEDAJĄCEGO.

3. Zamówienie KUPUJĄCEGO jest przyjęte do realizacji jeżeli posiada: numer zamówienia, datę złożenia, wymiary, sposób otwierania, kolor, ilości i rodzaje ewentualnych dodatków, ceny jednostkowe towarów, pieczątkę wraz z czytelnym podpisem KUPUJĄCEGO (nie dotyczy zamówień przez internet) i gdy KUPUJĄCY wpłacił zaliczkę od 30% do 75% wartości zamówienia:

 1. a. do kwoty 30 000 zł zaliczka w wysokości 30%,

 2. b. między 30 000 zł a 40 000 zł zaliczka w wysokości 40%,

 3. c. powyżej 40 000 zł zaliczka w wysokości 50%,

 4. d. dla zamówień przekraczających kwotę 100 000 zł zaliczka w wysokości 75%.

  SPRZEDAJĄCY może wyznaczyć inny poziom zaliczki niezależnie od wskazanych wyżej kwot, co będzie uprzednio uzgodnione i potwierdzone z KUPUJĄCYM.

4. Przyjęcie zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO jest traktowane jako zawarcie umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM, a KUPUJĄCYM na wykonanie określonego w zamówieniu wyrobu. Aby doszło do zawarcia umowy oferta wymaga potwierdzenia elektronicznie mailem lub poprzez program komputerowy służący do wyceny oraz nadania mu numeru produkcyjnego i określenia terminu realizacji.

5. Jakiekolwiek porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników czy przedstawicieli Sprzedającego ustnie, w związku z zawarciem umowy, złożeniem oferty lub potwierdzeniem zamówienia, nie są wiążące i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec SPRZEDAJĄCEGO.
6. Za datę zamówienia uznaje się datę wpływu na konto SPRZEDAJĄCEGO kwoty zaliczki od 30% do 50% wartości zamówienia. Termin realizacji jest uzależniony (biegnie) od momentu wpłaty zaliczki.

7. Termin realizacji określa datę przekazania wyprodukowanego towaru na magazyn SPRZEDAJĄCEGO. Termin dostawy oznacza deklarowaną datę dowozu towaru do KUPUJĄCEGO.

8. Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć dodatkowy czas na transport towaru z siedziby SPRZEDAJĄCEGO do KUPUJĄCEGO.

9. Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna i przepada na rzecz SPRZEDAJĄCEGO w przypadku rezygnacji KUPUJĄCEGO z zamówienia lub w przypadku braku możliwości wydania towaru z powodu braku zapłaty pozostałej części ceny przed dostawą towaru. Jeżeli realizacja zamówienia odbywa się za wyraźną zgodą SPRZEDAJĄCEGO, bez wpłaconej zaliczki, w przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od zamówienia od chwili potwierdzenia zamówienia, KUPUJĄCY jest zobowiązany do zapłaty. SPRZEDAJĄCY również zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli nakłady poczynione na realizację zamówienia z powodu rezygnacji z zamówienia przewyższyły kwotę zaliczki.

10. Zmiany lub rozszerzenia zamówienia przed potwierdzeniem do realizacji mogą być dokonywane przez ODBIORCĘ elektronicznie mailem i wymagają zaakceptowania przez SPRZEDAJĄCEGO.

11. Nie ma możliwości dokonania zmian w zamówieniu potwierdzonym do realizacji.

 

 1. IV. PŁATNOŚCI

 

1. Cena określona w zamówieniu płatna jest w dniu planowanej dostawy. Cena, obejmująca także dopłatę do kosztów transportu uznana będzie za dokonaną w terminie, o ile w dniu planowanej dostawy towarów, cała kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO.

2. W indywidualnych przypadkach, wymagających uprzedniego pisemnego uzgodnienia z SPRZEDAJĄCYM, towar będzie wysłany bez uiszczenia całości ceny, z tym iż KUPUJĄCY zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty w ustalonym ze SPRZEDAWCĄ terminie.

3. Jeśli w przypadku opisanym w punkcie 2 wpłata nie wpłynie do czasu dostawy towaru na miejsce rozładunku towar zostanie rozładowany tylko wtedy, gdy KUPUJĄCY na miejscu rozładunku zapłaci kartą płatniczą przed dokonaniem rozładunku (nie ma możliwości płatności gotówką).

4. Prawo własności dostarczonego towaru przechodzi na KUPUJĄCEGO dopiero w momencie pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

5. SPRZEDAJĄCY nie uznają za wystarczające dla potwierdzenia dokonanej zapłaty przedstawienia dokumentu potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej lub papierowej. W przypadku płatności przelewem bankowym za zapłatę uznaje się wpływ środków na rachunek SPRZEDAJĄCEGO.

6. Klient ma prawo do potrąceń bądź zatrzymań tylko wtedy, jeżeli roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone bądź wyraźnie uznane przez SPRZEDAJĄCEGO.

 

 1. V. DOSTAWY

 

1. SPRZEDAJĄCY dostarcza towar odpłatnie z magazynu SPRZEDAJĄCEGO do magazynu KLIENTA.

2. Termin dostawy lub wykonania usługi zostaje uzgodniony na piśmie w oparciu o przewidywaną wydajność ze strony SPRZEDAJĄCEGO i jest rozumiany jako płynny, niezobowiązujący i zależny od terminowego otrzymania niezbędnych dostaw przez SPRZEDAJĄCEGO oraz od ewentualnego wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności lub przeszkód, niezależnie od tego, czy wystąpią one u SPRZEDAJĄCEGO lub w przedsiębiorstwie, od którego SPRZEDAJĄCY częściowo lub w całości otrzymuje towary. Te okoliczności i przeszkody powodują odpowiednie wydłużenie terminu dostawy lub wykonania usługi i to także wtedy, jeżeli wystąpią już podczas istniejącej zwłoki. W takim przypadku wydłużeniu ulega także wyznaczony ewentualnie przez Klienta termin dodatkowy o czas występowania tych okoliczności lub przeszkód.

3. Dostawa na terenie UE odbywa się według zasad Incoterms-DAP (Delivery at Place).

4. Miejsce rozładunku powinno umożliwiać swobodny dojazd samochodu ciężarowego (waga: 40 ton, długość 20 m, wysokość 4 m, szerokość 2,5 m) oraz posiadać plac do rozładunku.

5. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy przechodzi na KUPUJĄCEGO w chwili wydania mu towaru (Incoterms-DAP) albo wydania go przewoźnikowi z magazynu SPRZEDAJĄCEGO (Incoterms-EXW). W przypadku rozładunku wykonanego przez KUPUJĄCEGO ponosi on odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie towaru. 

6. Towar wysyłany przez SPRZEDAJĄCEGO jest pakowany w sposób zwykle stosowany w obrocie handlowym. Jeżeli SPRZEDAJĄCY uzna, iż towar wysyłany jest takiego rodzaju, że wymaga szczególnego opakowania (np. w kartony, skrzynie, przegrody), koszty opakowania ponosi KUPUJĄCY.

7. W przypadku dostawy towaru na stojakach stalowych, należy je zwrócić bezzwłocznie. Koszt jednego stojaka stalowego wynosi 1200 zł netto. Zostaną wysłane maksymalnie dwa wezwania do zwrotu stojaka. Jeśli wezwania okażą się bezskuteczne SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę z 14 dniowym terminem płatności, o wartości 1200 zł netto za jedną sztukę stojaka + 100 zł netto opłata manipulacyjna za każdy dzień zwłoki.

8. Dowodem dostawy jest dokument WZ wystawiony komputerowo przez SPRZEDAJĄCEGO w programie księgowo finansowym, a czytelnie podpisany przez KUPUJĄCEGO lub jego umocowanych pracowników lub potwierdzenie dostawy na urządzeniu mobilnym.

9. Nie odebranie przez KUPUJĄCEGO zamówionych wyrobów w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za wyprodukowanie towaru zgodnie z ustaloną ceną. Dodatkowo KUPUJĄCY zobowiązany jest do zapłaty na rzecz SPRZEDAJĄCEGO opłaty za przechowanie Produktów w wysokości 25 euro (za każdy tydzień opóźnienia ) za każde nieodebrane lub nie wydane okno, lub inny element stolarki.

10. W przypadku nieodebrania prawidłowo dostarczonego towaru w miejscu dostawy lub w przypadku nie wydania towaru przez kierowcę z powodu braku zapłaty, towar zostanie przewieziony do siedziby SPRZEDAJĄCEGO. Za ponowny transport towaru KUPUJĄCY zostanie obciążony opłatą transportową uzależnioną od odległości do miejsca dostawy, jednak nie mniejszą niż 300 zł netto.

11. Brak zapłaty w terminie lub przekroczenie kwoty maksymalnego zobowiązania na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, uprawnia SPRZEDAJĄCEGO do wstrzymania dostawy towarów.

12. KUPUJĄCY zobowiązany jest ponieść koszty przestoju ciężarówki (dłuższe niż 5 godzin) spowodowane oczekiwaniem przez SPRZEDAJĄCEGO na wpływ zapłaty za towar. KUPUJĄCY zobowiązuje się ponieść koszty powrotu towaru do SPRZEDAJĄCEGO jak i koszty magazynowania w przypadku jego nierozładowania spowodowanego brakiem zapłaty całości ceny.

13. Dopuszczalne są dostawy częściowe.

 

VI. GWARANCJA

 

 1. 1. SPRZEDAJĄCY udziela gwarancji jakości, której szczegóły określa Karta Gwarancyjna.

  2. SPRZEDAJĄCY nie odpowiada za prawidłowość pomiarów otworów dokonywanych przez KUPUJĄCEGO.

  3. W okresie gwarancji odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  4. Gwarancją objęte są wyroby:

  a. składowane i magazynowane zgodnie z wymaganiami, tj. w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych

  b. zamontowane zgodnie z instrukcją montażu SPRZEDAJĄCEGO

  c. nie noszące śladów zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika

  d. w których dokonywana była bieżąca konserwacja zgodnie z zaleceniami SPRZEDAJĄCEGO

  e. użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem

  5. KUPUJĄCY zobowiązany jest do wykonywania wstępnej oceny zgłoszonej reklamacji wyrobu, sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności, wskazania wad lub usterek wyrobu i podania przyczyny ich powstania i bezzwłocznego przekazania tych informacji SPRZEDAJĄCEGO w formie pisemnej, faksem lub elektronicznej za pośrednictwem maila lub poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem programu.

  6. KUPUJĄCY zobowiązany jest do wykonywania serwisu gwarancyjnego w zakresie:

  a. regulacji okuć okiennych w celu poprawnego funkcjonowania skrzydeł,

  b. wymiany reklamowanych elementów na nowe dostarczone przez SPRZEDAJĄCEGO w ramach gwarancji

  c. inne usługi gwarancyjne.

  7. Elementy wolne od wad zostaną dostarczone nieodpłatnie do ODBIORCY w celu ich wymiany.

  8. Elementy wymieniane przez KUPUJĄCEGO będą niezwłocznie zwracane SPRZEDAJĄCEMU w ciągu 30 dni. W przypadku braku zwrotu towaru w terminie SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę za niezwrócony towar.

  9. W przypadku, kiedy KUPUJĄCY uchyli się od obowiązku wykonania serwisu gwarancyjnego, SPRZEDAJĄCY obciąży KUPUJĄCEGO kosztami w kwocie 4% wartości towaru, od którego KUPUJĄCY uchylił się od obowiązku wykonania serwisu.

  10. KUPUJĄCY zobowiązany jest do przekazania odbiorcy końcowemu wyrobów Karty Gwarancyjnej.

  11. KUPUJĄCY pokrywa poniesione przez SPRZEDAJĄCEGO koszty związane ze zgłoszeniem przez KUPUJĄCEGO nieuzasadnionej reklamacji.

  12. Wyroby nie zapłacone nie są objęte gwarancją.

  13. Reklamacje wad jawnych takich jak ilość sztuk, uszkodzenia szyb, widocznych uszkodzeń mechanicznych, odkształceń profili, itp. muszą być natychmiast przy odbiorze pisemnie stwierdzone w protokole odbioru, nie później niż 14 dni od daty ich wydania. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że odbiór wyrobów nastąpił bez zastrzeżeń.

  14. Ubytek, uszkodzenie i inne wady niedające się zauważyć w chwili odbioru towaru (wady ukryte), winny być zgłoszone SPRZEDAJĄCEGO nie później niż w terminie 14 dni od ich ujawnienia. Kupujący jest obowiązany do zbadania dostarczonych towarów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wydania. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym KUPUJĄCY obowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dane żądane przez Sprzedawcę wraz z przedstawieniem sporządzonych fotografii.

  15. Zgłoszenie uszkodzeń towaru lub jego niezgodności z zamówieniem po wskazanym w pkt 14 terminie nie będzie uwzględniane chyba, że zachodzą szczególnie uzasadnione przesłanki wykazane przez KUPUJĄCEGO.

  16. Wszelkie inne wady towaru ujawnione w drodze normalnej eksploatacji mogą być zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji jakości. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane poprzez formularz reklamacyjny znajdującego się pod linkiem FORMULARZ REKLAMACYJNY. KUPUJĄCY akceptuje fakt, iż rozpoznanie reklamacji będzie się odbywało w oparciu o zasady reklamacji znajdujący się pod adresem REGULAMIN ZASADNOŚCI REKLAMACJI.

  17. Wykonanie postanowień gwarancyjnych oraz odpowiedzialność za jakiekolwiek wady przedmiotu umowy sprzedaży następuje dopiero po uregulowaniu przez KUPUJĄCEGO pełnej kwoty wskazanej na fakturze VAT na rzecz SPRZEDAJĄCEGO.

  18. Obowiązki gwarancyjne wynikające z niniejszego paragrafu nie dotyczą konsumentów. 

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. W sytuacji, kiedy SPRZEDAWCA nie będzie mógł zrealizować umowy w całości lub w części, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy do umówionego przez Strony dnia wskazanego w umowie, po uprzednim poinformowaniu o tym KUPUJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałą w związku z tym szkodą po stronie KUPUJĄCEGO.

2. Jeżeli SPRZEDAJĄCY popadł w opóźnienie z wykonaniem umowy KUPUJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu wykonania umowy o ile możliwość odstąpienia wyraźnie zastrzegł przy wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży (dostawy) są rzeczy tego samego gatunku a SPRZEDAJĄCY nie jest w stanie dostarczyć całej ilości zamówionego towaru, KUPUJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od całej umowy tylko wtedy, gdy przyjęcie jedynie części świadczenia narusza jego uzasadniony interes prawny. W pozostałych przypadkach jest uprawniony do odpowiedniego zmniejszenia swojego świadczenia wzajemnego.

4. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje KUPUJĄCEMU również wtedy, gdy wymiana rzeczy wadliwej lub jej naprawa nie zostały wykonane prawidłowo lub są niemożliwe do wykonania.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Strony będą się niezwłocznie informowały o wszelkich zmianach w swoich adresach. Do momentu przesłania zawiadomienia o zmianie adresu, wszystkie pisma przesłane na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone skutecznie.

2. KUPUJĄCY oświadcza, iż upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do wystawiania faktury bez swojego podpisu.

3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskie tj. Kodeksu Cywilnego, w szczególności dot. umów sprzedaży, dostawy i dzieło.

5. Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy nie powoduje nieważności pozostałych.

6. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.

7. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany OWH.

8. Wszelkie zmiany OWH obowiązują od dnia wskazanego w niniejszym dokumencie z tym zastrzeżeniem że do umów zawartych między Stronami zastosowanie znajdą postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących w dniu potwierdzenia zamówienia.

9. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01.02.2021 r. Zastępując poprzednie brzmienie OWH SPRZEDAJĄCEGO.

 

 

 

 

Nasza strona używa znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Czy zgadzasz się na zapisywanie plików COOKIE na swoim komputerze?

Zgadzam się Nie zgadzam się